Biuro rachunkowe Toruń
Biuro rachunkowe
Usługi księgowe i kadrowe
Nowoczesne rozwiązania
Na miarę Twoich potrzeb
Profesjonalna księgowość
dla mikro i makro przedsiębiorstw

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w K&M Sp. z o.o. , informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest K&M Spółka z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń ul. Wojska Polskiego 43/45.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@detectio.pl
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy w naszym przedsiębiorstwie, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy i wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.
 4. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu aktualne lub przyszłej rekrutacji, jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 5. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity kwiecień 2019), a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 8. K&M Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem będzie przetwarzał niżej wymienione dane osobowe kandydata do pracy: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy, określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.
 9. K&M Sp. z o.o. realizując obowiązek prawny wynikający z przepisu prawa tj. wystawienia skierowania na badanie lekarskie będzie przetwarzać dane osobowe kandydata, takie jak: adres zamieszkania i numer PESEL a także szczególne kategorie danych o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
 10. Dane osobowe o stanie zdrowia kandydata, będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 1 lit b RODO wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy.
 11. Dane osobowe o których mowa w pkt. 9 będą przetwarzane przez osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych wrażliwych stypizowanych w art. 9 Rozporządzenia ogólnego (RODO).
 12. K&M Sp. z o. o. na etapie rekrutacji będzie ponadto przetwarzać dane osobowe kandydata w szczególnej kategorii danych o stanie zdrowia, żądając przedstawienia aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą do wydania takiego orzeczenia, na podstawie art. 229 par 1 3 Kodeksu pracy.
 13. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 14. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy w naszym przedsiębiorstwie, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 15. Dane kandydatów do pracy, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 16. Kandydaci do pracy w K&M Sp. z o.o. , posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 17. Kandydaci do pracy mają ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. Dane osobowe kandydatów do pracy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Pobierz w PDF »

Obsługa
księgowa
Sprawozdania
finansowe
Obsługa
kadrowa
Roczne
rozliczenia PIT
Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów od 250,00 zł netto / miesiąc

sprawdź pełny cennik »

biuro@kmbiuro.pl
56 623 03 29